– kompetanse & erfaring

phone icon(+47) 33 13 91 00
divider

Alminnelige oppdragsvilkår

separator

1 Innledning

Larvikadvokatene vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med advokatforskriften og Advokatforeningens veiledninger. Larvik-advokatenes interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

 

2. Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at advokatene ved kontoret ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det bli foretatt identifikasjonskontroll når det er krav om dette etter hvitvaskingsloven.

 

3.  Ansvar

Larvikadvokatene drives som et kontorfellesskap mellom advokatene Steinar Sørlie, Bjørn Trygve Nilsen, Roger Berglie, Anders Villum, Håvard Wiig Andersen og Ståle Lund Johansen, alle gjennom egne foretak. Silje Sørlie Holhjem er ansatt advokatfullmektig hos Steinar Sørlie. Alt arbeid utføres under den enkelte advokats ansvar.

 

4.  Gjennomføring av oppdraget

Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på best mulig måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av advokaten, advokatfullmektig eller kontormedarbeidere. Krav til hurtighet innbærer utstrakt bruk av telefaks og elektronisk post. Vi legger til grunn at klienten har akseptert bruk av telefaks og ikke-kryptert e-post.

 

5. Priser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, praktiserer advokatene timepriser fra kr 1.300 til kr 2.000 med tillegg av merverdiavgift, med mindre annet er avtalt eller oppdraget utføres etter offentlige salærsatser. Aktivitet i oppdraget vil registreres og tidsberegnes, minste beregnede tidsenhet er 10 minutter og i utgangspunktet så vil alle henvendelser bli notert, herunder e-post, SMS, telefoner, brev m.m. For oppdrag av lang varighet, vil våre timepriser kunne bli endret som følge av generell justering av våre timepriser. Slike endringer iverksettes uten ytterligere varsel.

 

6. Fakturering og betaling

Våre oppdrag blir fakturert etter en helhetsvurdering der medgått tid til oppdraget er viktigste faktor. Øvrige momenter av betydning vil være arbeidets omfang og vanskelighetsgrad, samt sakens betydning og utfall. Dersom det er gitt et estimat over advokatutgifter og utlegg i sakens anledning, presiseres at dette kun er ment å være av veiledende art. Utført arbeid samt eventuelle direkte utlegg vil faktureres periodevis, avhengig av påløpt arbeidsomfang og oppdragets art og varighet. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Betalingsfrist er 10 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter lovens bestemmelser.

Fakturaen vil inneholde en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår medgått tid og hvilket arbeid som er utført i perioden. Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag. Tid som gjelder flere oppdrag kan være ført kun på et oppdrag.

 

7. Utlegg

Økonomiske utlegg på vegne av klienten skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er ubetydelig, er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.

 

8. Fri rettshjelp

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser som for tiden er henholdsvis kr 246.000 og kr 100.000. Dersom man er gift eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet på kr 369.000. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, må dette tas opp for avklaring og særskilt avtale med den advokat som yter bistanden.

 

9. Rettshjelpsforsikring

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av Deres forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må De selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Arbeidet vil bli avregnet mot Dem etter de avtalte salærberegningsprinsipper. De kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandel.

For de fleste rettshjelpsforsikringer er det fastsatt egenandel som De må dekke (normalt kr. 4.000 og i tillegg 20 % av overskytende beløp), samt at det er en øvre grense for utgiftsdekningen fra forsikringsselskapet (normalt kr. 80.000-100.000 og begrenset til verdi av tvistegjenstanden). Dessuten er rettshjelpsdekningen begrenset til juridisk bistand gitt etter tidspunkt for oppstått tvist mellom partene. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. De er som klient fullt ut ansvarlig for vårt salærkrav.

 

10. Klientens eget forhold

Dersom saken er avklart og forberedt fra klientens side på forhånd, vil dette kunne bidra til å effektivisere vår bistand. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Med mindre annet er avtalt, skal alle henvendelser til og fra motparten gå gjennom vårt kontor, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken.

 

11. Ansvar for sakens utfall – Ilagte/tilkjente saksomkostninger/rettsgebyr

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor vårt kontor for det overskytende.

 

12. Taushetsplikt / Personopplysningsloven

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i Larvikadvokatene har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven.

 

13. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser som første instans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.

 

14. Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

For advokatvirksomhet er det visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

 

15. Revisjon av oppdragsvilkår

Våre alminnelige oppdragsvilkår er sist revidert:

1.10.2017.